Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy (”Policy”) beskriver hur den personligt identifierbara informationen (”Personlig information”) du kan tillhandahålla på webbplatsen saas.fi (”Webbplats” eller ”Service”) och någon av dess relaterade produkter och tjänster (kollektivt ”Tjänster”) samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de val som finns tillgängliga för vår användning av din Personliga information och hur du kan få tillgång till och uppdatera denna information. Denna Policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (”Användare”, ”du” eller ”din”) och Saas Instrumentti Oy (”Saas Instrumentti Oy”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Genom att ha tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta Avtal. Denna Policy gäller inte för företag som vi inte äger eller kontrollerar eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Automatisk insamling av information

Kundsäkerheten har högsta prioritet hos oss och som resultat för vi inga loggar. Vi bearbetar endast en minimal mängd användardata, till den del det är absolut nödvändigt för upprätthållandet av Webbplatsen och Tjänsterna. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och fastställa statistisk information om användningen och trafiken på Webbplatsen och i Tjänsterna. Denna statistiska information sammanfattas annars inte på ett sådant sätt att någon särskild användare av systemet kan identifieras.

Insamling av personlig information

Du kan ha tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna utan att informera oss om vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar person. Om du emellertid vill använda några av funktionerna på Webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss Personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller oss när du skapar ett konto, gör ett köp eller fyller i några onlineformulär på Webbplatsen.Vid behov kan denna information innehålla följande:

En del av informationen vi samlar in härstammar direkt från dig via Webbplatsen och Tjänsterna. Vi kan dock också samla in Personlig information om dig från andra källor såsom offentliga databaser, sociala medieplattformar, tredjepartsdataleverantörer och våra gemensamma marknadsföringspartner. Du kan välja att inte förse oss med din Personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av funktionerna på Webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Användning och bearbetning av insamlad information

För att göra Webbplatsen och Tjänsterna tillgängliga för dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet måste vi samla in och använda viss Personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär kan vi kanske inte erbjuda dig de begärda produkterna eller tjänsterna. Uppgifterna vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

Behandlingen av din Personliga information beror på hur du interagerar med Webbplatsen och Tjänsterna, var i världen du befinner dig och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; detta gäller dock inte då behandlingen av Personlig information är föremål för California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslag; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före avtalet; (iii) behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tilldelats oss; (v) behandling är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar.

Observera att vi under vissa lagar kan få behandla information tills du motsätter dig sådan behandling (genom att välja bort detta) utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annanav följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av Personlig information är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav,eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Fakturering och betalningar

Vi använder tredjeparts betalningsbehandlare för att hjälpa oss att behandla din betalningsinformation säkert. Sådan tredjepartsbehandlares användning av din Personliga information regleras av deras respektive sekretesspolicyer som kan eller inte kan innehålla integritetsskydd som skyddar denna Policy. Vi föreslår att du granskar deras respektive sekretesspolicyer.

Hantera information

Du kan radera viss Personlig information vi har om dig. Den Personliga information du kan radera kan ändras när Webbplatsen och Tjänsterna ändras. När du raderar Personlig information kan vi dock behålla en kopia av den outnyttjade Personliga informationen i våra register under den tid som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra dotterbolag och partners och för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera din Personliga information eller radera ditt konto permanent kan du göra det genom att kontakta oss.

Utlämnande av information

Beroende på de begärda Tjänsterna eller vid behov för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst du har begärt kan vi komma att ingå avtal med andra företag och dela din information med ditt samtycke till våra betrodda tredje parter som arbetar med oss, alla andra dotterbolag och dotterbolag vi litar på för att hjälpa till med driften av Webbplatsen och Tjänsterna som är tillgängliga för dig. Vi delar inte Personlig information med tredje part utan anknytning. Dessa tjänsteleverantörer har inte behörighet att använda eller avslöja din information förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller följa lagkrav. Vi kan endast dela din Personliga information för dessa ändamål med tredje part vars sekretesspolicy är förenlig med vår eller som samtycker till att följa vår Policy med avseende på Personlig information. Dessa tredje parter får Personlig information de behöver endast för att utföra sina utsedda funktioner, och vi bemyndigar dem inte att använda eller avslöja Personlig information för egen marknadsföring eller för andra ändamål.

Vi lämnar ut all Personlig information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, som för att följa en stämning eller liknande juridiskprocess, och när vi i god trorattutlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en regerings begäran.

Lagring av information

Vi kommer att behålla och använda din Personliga information under den period som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda all aggregerade data som härrör från eller innehåller din Personliga information efter att du uppdaterat eller tagit bort den, men inte på ett sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska Personlig information raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Överföring av information

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig mer om den rättsliga grunden för informationsöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som lyder under internationell folkrätt eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker kan du ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i denna Policy eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. I synnerhet har du rätten att göra följande: (i) du har rätt att återkalla ditt samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om informationen behandlas av oss, få utlämnande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den information som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall vi inte kommer att behandla din information för något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt att under vissa omständigheter få bort din personliga information från oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få den överförd till en annan styrenhet utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att din information behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett avtal som du ingår i eller på förpliktelser därefter.

Rätten att invända mot bearbetning

När Personlig information behandlas för allmänintresset, i utövandet av en officiell myndighet som tillhör oss eller för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din specifika situation för att motivera invändningen. Du bör dock veta att du när som helst, om din Personliga information behandlas för direktmarknadsföringsändamål,kan invända mot denna behandling utan att ge någon motivering. För information om hur vi behandlar Personlig information för direktmarknadsföringsändamål kan du hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och Saas Instrumentti Oy strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av din Personliga information. Om du vill få information om vilken Personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, ber vi dig vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din Personliga information. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till Saas Instrumentti Oy via kontaktuppgifterna i detta dokument. Observera att vi kan be dig att styrka din identitet innan vi besvarar sådana förfrågningar. Din begäran bör innehålla tillräcklig information för att vi ska kunna verifiera att du är den person du utger dig för vara eller att du är en auktoriserad representant för en denna person. Du måste inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna förstå begäran och besvara den. Vi kan inte besvara din begäran eller förse dig med Personlig information om vi inte först bekräftar din identitet eller befogenhet att göra en sådan begäran och bekräftar att den Personliga informationen är relaterad till dig.

Sekretess för barn

Vi samlar inte medvetet någon Personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte skicka någon Personlig information via Webbplatsen och Tjänsterna. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna Policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla Personlig information via Webbplatsen och Tjänsterna utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har tillhandahållitPersonlig information till oss via Webbplatsen och Tjänsterna, ber vi dig vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av din Personliga information i ditt land(i vissa länder kan vi tillåta din förälder ellervårdnadshavare att göra det för din räkning).

Cookies

Webbplatsen och Tjänsterna använder ”cookies” för att personalisera din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsideserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller sprida virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan bara läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska ändamål för att driva Webbplatsen och Tjänsterna. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men om du föredrar det kan du vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies. Om du väljer att avvisa kakor kanske du inte kan uppleva funktionerna på Webbplatsen och i Tjänsterna till fullo. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem, kan du besöka internetcookies.org

Spåra inte-signaler

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personlig identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de förflyttar sig mellan olika webbplatser. Hur webbläsare kommunicerar Do Not Track-signalen är ännu inte enhetligt. Som ett resultat är Webbplatsen och Tjänsterna ännu inte inställda för att tolka eller svara på Spåra inte-signaler som kommuniceras av din webbläsare. Trots det, såsom beskrivet mer detaljerat i denna Policy, begränsar vi vår användning och insamling av din Personliga information.

Annonser

Vi kan tillåta vissa tredjepartsföretag att hjälpa oss att skräddarsy reklam som vi tror kan vara av intresse för användare och att samla in och använda annan information om användaraktiviteter på Webbplatsen. Dessa företag kan leverera annonser som kan placera cookies och på annat sätt spåra användarnas beteende.

Dotterbolag

Vi kan lämna ut information om dig till våra dotterbolag i syfte att kunna erbjuda dig relaterade eller ytterligare produkter och tjänster. All information om dig som vi tillhandahåller våra dotterbolag kommer att behandlas av dessa dotterbolag i enlighet med villkoren i denna Policy.

E-postmarknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du kan när som helst frivilligt prenumerera på. Vi har åtagit oss att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att avslöja din e-postadress till tredje part förutom vad som är tillåtet i avsnittet om användning och bearbetning av information eller för att använda en tredjepartsleverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att behålla informationen som skickas via e-post i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss tydligt att ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna för avregistrering som ingår i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Dukommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och Tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmanar dig att vara medveten om när du lämnar Webbplatsen och Tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje resurs som kan samla in Personlig information.

Informationssäkerhet

Vi skyddar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande av Personlig information under dess kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, även om vi strävar efter att skydda din Personliga information, erkänner du att (i) det finns säkerhets-och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerhet, integritet och integritet för all information och data som utbyts mellan dig och Webbplatsen och Tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras under transport av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataöverträdelse

Om vi blir medvetna om att Webbplatsens och Tjänsternas säkerhet har äventyrats eller användarnas Personliga information har lämnats ut till icke-närstående tredje part som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på Webbplatsen och skicka ett e-postmeddelande till dig.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande stundom modifiera denna Policy eller dess villkor relaterade till Webbplatsen och Tjänsterna och meddelar dig om alla väsentliga förändringar i hur vi behandlar Personlig information. När vi gör det ändrar vi datumet för uppdatering längst nerpå denna sida. Vi kan också efter eget gottfinnande meddela dig på andra sätt, till exempel genom kontaktinformation du har tillhandahållit. Varje uppdaterad version av denna Policy träder i kraft omedelbart efter publicering av den reviderade Policyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av Webbplatsen och Tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade Policyn (eller sådan annan handling som specificerats vid den tiden) utgör ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din Personliga information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när din Personliga information samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna Policy och godkänner alla dess villkor. Genom att ha tillgång till och använda Webbplatsen och Tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna Policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna Policy är du inte behörig att ha tillgång till eller använda Webbplatsen och Tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att bättre förstå denna Policy eller vill kontakta oss angående frågor som rör individuella rättigheter och din Personliga information kan du göra det via kontaktformuläreteller genom attskicka ett e-postmeddelande till info@saas.fi.

Detta dokument uppdaterades senast den 27 januari 2021

Anmäl dig till Saas nyhetsbrev

* = obligatoriskt fält